Partneři

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) poskytuje úvěrové pojištění se státní podporou. Pomáhá českým exportérům, investorům a jejich bankám v případech, kdy pro rizika spojená s vývozem nebo zahraniční investicí nenajdou pojištění na trhu.

Takové situace mohou nastat především u vývozu velkých investičních celků, energetických, strojních a technologických zařízení či dopravních staveb a investic na úvěr se splatností delší než dva roky. Už tak vysoké riziko se zpravidla ještě zvyšuje tím, že poskytnutý úvěr dlužník splácí v zemi s vyšší mírou teritoriálního rizika.

Státní podpora prostřednictvím úvěrového pojištění spočívá právě v možnosti tržně nepojistitelné rizika pojistit a umožnit tak realizaci jinak po všech stránkách kvalitně připravených vývozních projektů. Je to standardní prorůstový i protikrizový nástroj s velmi rychlou návratností vložených prostředků, používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích.

EGAP svou činností plní roli tzv. ECA (Export Credit Agency). Řídí se souborem pravidel OECD a EU omezujících státní podporu exportu jen na produkty a teritoria, v nichž komerční úvěrové pojišťovny nemají zájem působit – tedy především na střednědobé a dlouhodobé exportní úvěry a na riziková teritoria. Tato pravidla rovněž zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí nemohou konkurovat rozsahem státní podpory, ale výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb.

EGAP dnes svými pojistnými produkty pokrývá kompletní spektrum potřeb vývozců i jejich financujících bank. Nabídka se během 25 let od založení EGAP průběžně rozšiřovala. Dnes obsahuje, kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů, také pojištění úvěrů na předexportní financování výroby a nově i na předexportní financování komercializace výsledků vědy a výzkumu.

EGAP nabízí i pojištění investic českých podnikatelů v zahraničí a rovněž úvěrů na jejich financování a také pojištění záruk vystavovaných bankami za české vývozce. Vývozci se mohou rovněž pojistit proti tzv. výrobnímu riziku – tedy situaci, kdy jim odběratel jednostranně vypoví smlouvu už v během rozjeté výroby.

EGAP kryje celou škálu rizik, s nimiž se vývozce setkává při přípravě a realizaci vývozního kontraktu.

Speciálně upravené pojistné produkty pak EGAP nabízí pro klienty z řad malých a středních podniků. Ty jsou sestaveny tak, aby vývozce z řad MSP mohl uzavřít pojistnou smlouvu co nejrychleji a bez zbytečného papírování.

Pojištění se státní podporou je pro vývozce významné také kvůli usnadnění přístupu k exportnímu financování. Bankovní domy totiž pojištění od EGAP akceptují jako plnohodnotné zajištění úvěru, které jim snižuje náklady na tvorbu rezerv. To v konečném důsledku umožňuje vývozcům úspěšně konkurovat zahraničním firmám. EGAP tak pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost českých vývozců na mezinárodních trzích.

Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce vlastněná státem a určená k podpoře vývozu. Vznikla v roce 1995. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat vývozce, především financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem spojených. ČEB doplňuje nabídku domácí bankovní soustavy o financování vývozních operací vyžadujících dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Česká exportní banka představuje v rámci tuzemského bankovního systému jednu z mála výjimek mezi bankovními domy, neboť výrazně prosperuje i v období globální hospodářské krize. Jen během roku 2010 zaznamenala třicetiprocentní nárůst bilanční sumy. V polovině roku 2009 banka vykazovala aktiva, tedy především úvěry, za 47 miliard korun, na podzim roku 2010 se již pohybovala nad úrovní 60 miliard a během roku 2011 očekává další posílení své pozice.

Česká exportní banka tím jen dokazuje smysl své existence a aktivně plní poslání, jímž je financovat vývoz do zemí s vyšším a vysokým teritoriálním rizikem. Tyto země se totiž výrazně lépe než vyspělé státy dokázaly vyrovnat s dopady finanční krize, jejímiž příznaky ve vyspělých státech jsou jen pomalu se obnovující poptávka po zboží především dlouhodobé spotřeby, kterou navíc brzdí vysoká nezaměstnanost a opatření vlád přijímaná za účelem snížení deficitů veřejných financí.

ČEB si plně uvědomila současnou situaci, kdy se stále výrazněji mění exportní orientace tradičních českých průmyslových odvětví zaměřených na produkci investiční povahy, s níž bez zajištěného středně a dlouhodobého financování nelze na zahraničních trzích uspět. Nabídka státní podpory směřuje ale v rostoucí míře také ke středním a menším českým vývozcům.

Nejrůznější formy finanční pomoci mohou české firmy využít nejlépe právě při vývozu do zemí s vyšším teritoriálním rizikem nebo při vývozu zboží investiční povahy. Potenciálními odbytišti takového zboží jsou především země mimo Evropskou unii, tedy tradiční historické destinace, kde toto zboží nacházelo své kupce již v minulosti, má tam dosud vysokou reputaci a přichází doba jeho fyzického dožití, tedy příležitost pro obnovu nebo rozšíření již vybudovaných kapacit.

Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet umožňuje přijímat správná a chytrá obchodní rozhodnutí. Jsme odborníky na velmi kvalitní data. Specializujeme se na přeměnu ekonomických, obchodních a tržních údajů na přínosné poznatky, které našim zákazníkům usnadňují přijímat ta správná a chytrá obchodní rozhodnutí. Zjišťujeme, co naši zákazníci potřebují, a poskytujeme jim přesné a relevantní údaje, podle kterých se mohou rozhodnout.

Působíme v 18 evropských zemích, poskytujeme kvalitní lokální a globální data společnostem, vládním organizacím a obcím.

Máme přístup k obrovskému množství údajů na místní i celosvětové úrovni a také potřebné znalosti a analytické schopnosti k tomu, abychom dokázali naše data zkombinovat s údaji od našich zákazníků a vytvořili informace, které by jinak nebylo možné najít. Dokážeme interpretovat velké množství dat a nalézt mechanismy a trendy, které ostatní nevidí. Nabízíme také jasné odpovědi a poznatky, díky kterým mohou naši zákazníci jednat s jistotou.

Naši analytici jsou odborníci, jenž jsou schopní zachytit nové trendy, struktury a chování spotřebitelů, jakmile se objeví. Poskytujeme fakta, odpovědi a poznatky, které pro naše zákazníky představují informace potřebné pro přijímání sebevědomých obchodních rozhodnutí. Ale naše práce nekončí pouhým předáním takových důležitých informací. Navíc zajišťujeme, aby tyto informace byly začleněny do každodenních pracovních postupů a byly k dispozici v tu správnou chvíli, na tom správném zařízení a byly prezentovány tak, aby byly jasné a snadno srozumitelné.

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.