17. 09. 2009

V souvislosti s dovozem zboží musí dovozce učinit řadu úkonů. Dovozem do ČR se rozumí vstup zboží ze třetích zemí na území ČR. Za zboží jsou pro účely dovozu považovány všechny hmotné statky a také elektrická energie. Při dovozu zboží je v první řadě nutn

V souvislosti s dovozem zboží musí dovozce učinit řadu úkonů. Dovozem do ČR se rozumí vstup zboží ze třetích zemí na území ČR. Za zboží jsou pro účely dovozu považovány všechny hmotné statky a také elektrická energie. Při dovozu zboží je v první řadě nutné zboží řádně proclít prostřednictvím celní správy a zaplatit vyměřené clo. Celní správě je nutné předložit fakturu potvrzující nákup a cenu dováženého zboží a vyplněné Celní prohlášení na tiskopisu JSD (Jednotný správní doklad). Samotné celní řízení upravuje Celní zákoník Společenství, který vstoupil v platnost 1. ledna 1994 a je prováděn celními orgány členských států podle Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoník Společenství ve znění pozdějších úprav, Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 z 2. července 1993, obsahující ustanovení k provádění k nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 zavádějící Celní zákoník Společenství ve znění pozdějších úprav. Celní zákoník platí jednotně na celém teritoriu Společenství pro vývoz a dovoz zboží. Samotné clo je pak vyměřeno celním úřadem na základě celní sazby, která je stanovená v celním sazebníku Společenství a je pro každý druh zboží odlišná. Celní sazebník Společenství sestává z více než 10 tisíc osmimístných podpoložek. Konkrétní výši celní sazby je možné vyhledat ve společném celním sazebníku EU na stránkách Celní správy ČR, nebo přes vyhledávací formulář na stránce Evropské komise. Pro dovoz některých druhů zboží existují ještě různá ochranná opatření, jedná se zejména o textilní výrobky. Pro jejich řádné proclení je nutné předložit celní správě potvrzený formulář Certificate of origin, dokazující původ dováženého zboží. Dovoz některých textilních výrobků ze Severní Korey a Běloruska totiž podléhá množstevnímu omezení a k jeho dovozu je nutné navíc získat speciální dovozní licenci. Informace o udělování dovozních licencí a kontakty na zodpovědné osoby naleznete na stránkách MPO. Původně požadovaná dovozní licence na dovoz některých vybraných textilních a oděvních výrobků z Činy již není od 1. 1. 2009 požadována, podrobnosti k licenčnímu řízení jsou dále popsány na následující stránce MPO. Vedle cla se při propuštění dovezeného zboží do volného oběhu v ČR vyměří DPH v základní sazbě 19 %, ve snížené pak 9%. U výrobků podléhajících spotřební dani je nutné odvést také spotřební daň, její výše je upravena zákonem 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Před uvedením některých druhů výrobků na český trh je dovozce povinen zajistit osvědčení o shodě, které dokládá, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a že byl dodržen stanovený postup při posuzování shody. Tento postup je dán zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Požadavky na výrobky jsou upraveny vždy zvlášť pro každou skupinu výrobku samostatným nařízením vlády, které je pak prováděcím předpisem k výše uvedenému zákonu 22/1997 Sb. Tato opatření mají především chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky, které by pro ně mohli znamenat určité nebezpečí. Jedná se mimo jiné o elektrotechnická zařízení, hračky, chladící zařízení, zařízení pro dopravu osob, aerosolové rozprašovače, vybrané stavební výrobky, váhy s neautomatickou činností, tlakové nádoby, osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv, tlaková zařízení, výtahy či zdravotnické prostředky. Samotné certifikace pak provádějí certifikační subjekty autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento úřad byl zřízen zákonem 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem či zda nebyly neoprávněně označeny, popřípadě zda k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí Česká obchodní inspekce, nebo jiný orgán stanovený zvláštním zákonem.

zdroj: www.komora.cz

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.