29. 10. 2009

V naší činnosti došlo k velmi podstatné změně. Z principu podpory vývozu zboží a služeb národního původu jsme přešli na princip podpory vývozu zboží a služeb v národním zájmu.

Zatímco dříve jsme mohli pojišťovat pouze vývozce se sídlem v České republice, teď můžeme za stejných podmínek pojišťovat i jejich dceřiné společnosti v zahraničí.

V praxi budeme se zahraniční dceřinou společností českého exportéra zacházet stejně jako by měla sídlo v České republice. Její dodávky budeme považovat za zboží nebo služby českého původu, což je důležité pro výpočet českého podílu na celkové hodnotě vývozu, který by měl dosahovat nejméně 50%. A zahraniční dceřiná společnost bude moci využít kterýkoliv z našich pojistných produktů.

Zahraniční dceřinou společností se pro účely pojišťování se státní podporou rozumí právnická osoba se sídlem v zahraničí, kterou mateřská firma se sídlem v České republice ovládá tím, že například vlastní, ať už přímo nebo nepřímo, více než polovinu základního kapitálu. Může se taky jednat o případ, kdy mateřská firma kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady, správní rady či jiného obdobného vedoucího orgánu.

Abychom mohli pojištění se státní podporou poskytnout, musí být splněna alespoň jedna z podmínek, které jsme stanovili, neboť se stále držíme naší základní linie, že pojištění musí mít kladný efekt nejen pro vývozce ale i pro stát. Mezi podmínkami je proto například podpora malých a středních podniků, udržení zaměstnanosti, vývoz vyspělých technologií nebo pronikání na nové trhy. Jsme přesvědčeni, že přechodem na pojišťování v národním zájmu pomůžeme zvýšit konkurenceschopnost českých exportérů zboží a služeb na mezinárodních trzích.

JUDr.Ing. Jana Ammerlaan
náměstkyně generálního ředitele EGAP

Aktuality

15. 09. 2023

Přihlášky do soutěže ER 2023

Zahájení přijímání přihlášek do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 bude spuštěno v první polovině října, sledujte nás.

16. 12. 2022

Výsledky 2022

Tisková zpráva Exportér roku 2022

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde