16. 11. 2010

EGAP: ,,PODPORUJEME ČESKÝ EXPORT“

Státní úvěrová pojišťovna EGAP má podle mezinárodních pravidel, upravujících státní podporu exportu, za úkol vyplňovat mezeru na trhu s exportním pojištěním, kterou nechávají komerční úvěrové pojišťovny.

To znamená, že pojišťuje zpravidla velká, složitě strukturovaná a především dlouhodobá rizika spojená s financováním českého vývozu, navíc do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem. Jinými slovy, jde hlavně o vývozy velkých investičních a technologických celků, strojních zařízení apod. financované dlouhodobými bankovními úvěry. Nabízené portfolio služeb je však mnohem širší a řada pojistných produktů vychází vstříc i potřebám malých a středních podniků, jako například pojištění úvěrů na předexportní financování, které lze nově použít i na financování komercializace výsledků vědy a výzkumu pro export, dále pojištění potvrzených akreditivů, výrobního rizika, prospekce zahraničních trhů, bankovních záruk atd. Speciálně pro malé a střední podniky je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak záruk, tak i předexportních úvěrů. Zjednodušení spočívá v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem stanovených mezích, EGAP tento rating akceptuje a pojištění je de facto automatické. Hlavní výhodou je především rychlost celého procesu. Takovou dohodu má EGAP k dnešku s Českou exportní bankou, Českou spořitelnou, Komerční bankou, LBBW Bank, Commerzbank, UniCredit Bank a Citibank.

Pojištěním se státní podporou kryjeme celou škálu rizik, s nimiž se může vývozce, případně i jeho banka, setkat při přípravě a realizaci vývozního kontraktu. Více se o jednotlivých pojistných produktech se státní podporou dozvíte na stránkách www.egap.cz, kde najdete i kalkulačku pojistného, která vám alespoň orientačně řekne, kolik byste případně za pojištění zaplatili. Přesná výše pojistného se pak stanovuje až na základě údajů uvedených v žádosti o pojištění.

Z teritoriálního hlediska pojišťoval EGAP v minulých letech české vývozy především do Ruska a dalších zemí SNS. V současné době však registruje stoupající zájem i o další trhy, jako je Vietnam, Indie, Turecko, a do hledáčku našich exportérů vstupuje i řada arabských a afrických zemí. Na své „znovuobjevení“ stále čeká Latinská Amerika. Kromě toho se EGAP stále častěji setkává s požadavkem na projektové financování namísto standardního exportního financování. Rozdíl je podstatný. Zatímco standardní exportní financování je založené na bonitě dlužníka a s trochou nadsázky lze říci, že je čistě na něm, jestli nechá dodané stroje ležet zabalené v bednách na dvoře nebo je instaluje do výroby, u projektového financování je splácení úvěru založené na výnosech nově vybudované samostatné ekonomické jednotky. To samozřejmě klade na obchodníky a analytiky EGAP mnohem větší nároky, protože kromě posouzení kvality místního investora i českého vývozce je nezbytné velmi pečlivě vyhodnotit i zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku. Projektové financování je vhodné zejména pro energetiku, těžbu a zpracování surovin, metalurgii, výrobu stavebních hmot, telekomunikace, infrastrukturní projekty, prostě všude tam, kde lze zajistit dlouhodobé odběratelské kontrakty.

Poptávka po pojištění se státní podporou v posledních letech rapidně roste, a to jak ze strany exportérů, tak i bank, které jejich vývozní projekty financují. V loňském roce pojistil EGAP 62 miliard korun vývozních úvěrů, bankovních záruk a investic v zahraničí a v letošním roce tuto dosud rekordní sumu s největší pravděpodobností překročí. Je to tím, že stále více exportérů hledá uplatnění i na trzích mimo EU, a také tím, že čeští exportéři v posledních několika letech v řadě případů vyrostli ze subdodavatelů zahraničních firem do rolí hlavních dodavatelů velkých investičních celků. Svým dílem k tomu přispěl i EGAP, jako součást komplexní státní podpory exportu.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva
generální ředitel

Aktuality

12. 12. 2023

Tisková zpráva Exportér roku 2023

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde.

01. 11. 2023

Prodloužení termínu pro přihlášky ER 2023

Termín pro přihlášení do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 je prodloužen do středy 15.11.2023.