16. 11. 2010

EGAP: ,,PODPORUJEME ČESKÝ EXPORT“

Státní úvěrová pojišťovna EGAP má podle mezinárodních pravidel, upravujících státní podporu exportu, za úkol vyplňovat mezeru na trhu s exportním pojištěním, kterou nechávají komerční úvěrové pojišťovny.

To znamená, že pojišťuje zpravidla velká, složitě strukturovaná a především dlouhodobá rizika spojená s financováním českého vývozu, navíc do zemí se zvýšeným teritoriálním rizikem. Jinými slovy, jde hlavně o vývozy velkých investičních a technologických celků, strojních zařízení apod. financované dlouhodobými bankovními úvěry. Nabízené portfolio služeb je však mnohem širší a řada pojistných produktů vychází vstříc i potřebám malých a středních podniků, jako například pojištění úvěrů na předexportní financování, které lze nově použít i na financování komercializace výsledků vědy a výzkumu pro export, dále pojištění potvrzených akreditivů, výrobního rizika, prospekce zahraničních trhů, bankovních záruk atd. Speciálně pro malé a střední podniky je určena velmi zjednodušená verze pojištění jak záruk, tak i předexportních úvěrů. Zjednodušení spočívá v tom, že když se rating klienta zpracovaný bankou pohybuje v předem stanovených mezích, EGAP tento rating akceptuje a pojištění je de facto automatické. Hlavní výhodou je především rychlost celého procesu. Takovou dohodu má EGAP k dnešku s Českou exportní bankou, Českou spořitelnou, Komerční bankou, LBBW Bank, Commerzbank, UniCredit Bank a Citibank.

Pojištěním se státní podporou kryjeme celou škálu rizik, s nimiž se může vývozce, případně i jeho banka, setkat při přípravě a realizaci vývozního kontraktu. Více se o jednotlivých pojistných produktech se státní podporou dozvíte na stránkách www.egap.cz, kde najdete i kalkulačku pojistného, která vám alespoň orientačně řekne, kolik byste případně za pojištění zaplatili. Přesná výše pojistného se pak stanovuje až na základě údajů uvedených v žádosti o pojištění.

Z teritoriálního hlediska pojišťoval EGAP v minulých letech české vývozy především do Ruska a dalších zemí SNS. V současné době však registruje stoupající zájem i o další trhy, jako je Vietnam, Indie, Turecko, a do hledáčku našich exportérů vstupuje i řada arabských a afrických zemí. Na své „znovuobjevení“ stále čeká Latinská Amerika. Kromě toho se EGAP stále častěji setkává s požadavkem na projektové financování namísto standardního exportního financování. Rozdíl je podstatný. Zatímco standardní exportní financování je založené na bonitě dlužníka a s trochou nadsázky lze říci, že je čistě na něm, jestli nechá dodané stroje ležet zabalené v bednách na dvoře nebo je instaluje do výroby, u projektového financování je splácení úvěru založené na výnosech nově vybudované samostatné ekonomické jednotky. To samozřejmě klade na obchodníky a analytiky EGAP mnohem větší nároky, protože kromě posouzení kvality místního investora i českého vývozce je nezbytné velmi pečlivě vyhodnotit i zabezpečení budoucího odbytu a celkovou ekonomiku provozu podniku. Projektové financování je vhodné zejména pro energetiku, těžbu a zpracování surovin, metalurgii, výrobu stavebních hmot, telekomunikace, infrastrukturní projekty, prostě všude tam, kde lze zajistit dlouhodobé odběratelské kontrakty.

Poptávka po pojištění se státní podporou v posledních letech rapidně roste, a to jak ze strany exportérů, tak i bank, které jejich vývozní projekty financují. V loňském roce pojistil EGAP 62 miliard korun vývozních úvěrů, bankovních záruk a investic v zahraničí a v letošním roce tuto dosud rekordní sumu s největší pravděpodobností překročí. Je to tím, že stále více exportérů hledá uplatnění i na trzích mimo EU, a také tím, že čeští exportéři v posledních několika letech v řadě případů vyrostli ze subdodavatelů zahraničních firem do rolí hlavních dodavatelů velkých investičních celků. Svým dílem k tomu přispěl i EGAP, jako součást komplexní státní podpory exportu.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva
generální ředitel

Aktuality

15. 09. 2023

Přihlášky do soutěže ER 2023

Zahájení přijímání přihlášek do 29. ročníku soutěže Exportér roku 2023 bude spuštěno v první polovině října, sledujte nás.

16. 12. 2022

Výsledky 2022

Tisková zpráva Exportér roku 2022

Celou tiskovou zprávu a výsledky naleznete zde