PARTNEŘI

Rozhodčí soud

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR nabízí nejen exportérům alternativní možnost, jak urychlit jejich obchodní spory, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní a to ve více než 130 zemích světa. Tato možnost se jmenuje rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je ve světě běžně využívaným nástrojem k zrychlení a zefektivnění obchodních sporů.

V České republice je zatím, snad ve světle některých nechvalně známých kauz, rozhodčí řízení využíváno ojediněle a to i navzdory té skutečnosti, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR patří k nejúspěšnějším evropským institucím v oblasti rozhodčího řízení a kvalitou a odborností rozhodování se vyrovná s předními evropskými rozhodčími soudy v Paříži, Londýně či Stockholmu.

Aby se užívání rozhodčího řízení v obchodních sporech alespoň přiblížilo evropské či celosvětové úrovni, rozhodl se Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR zahájit v rámci svého projektu Vzdělávání rozhodců a osob dotčených rozhodčím řízením cyklus regionálních seminářů, které jsou v první fázi určeny především advokátům a právním zástupcům firem a podnikatelů. Smyslem této snahy je pomoci advokátům nahlédnout a seznámit se z problematikou rozhodčího řízení, tak aby mohli svým klientům nabídnout rozhodčí řízení jako alternativní cestu řešení obchodních sporů.

A kolik toho o rozhodčím řízení ví právě Váš právník?

Vzhledem k tomu, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR v rámci svých kauz má velmi dobrý přehled o tom, jak strastiplná cesta může vést k tomu stát se úspěšným podnikatelem, nebo i exportérem, rozhodl se v rámci soutěže Exportér roku ocenit zvláštní cenou ty exportéry, kteří vyváží do největšího počtu zemí.Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Posláním Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je poskytovat úvěrové pojištění se státní podporou a pomáhat tak českým exportérům, investorům a jejich bankám v situaci, kdy pro rizika spojená s vývozem nebo zahraniční investicí nenajdou pojištění na trhu. A to je především v případech vývozu velkých investičních celků, energetických, strojních a technologických zařízení či dopravních staveb a investic na úvěr se splatností delší než dva roky. Už tak vysoké riziko zpravidla ještě zvyšuje skutečnost, že poskytnutý úvěr má splácet dlužník v zemi s vyšší mírou teritoriálního rizika. Státní podpora v úvěrovém pojištění spočívá právě v možnosti takové tržně nepojistitelné riziko pojistit a umožnit tak uzavření a realizaci jinak po všech stránkách kvalitně připravených vývozních projektů. Je to standardní prorůstový i protikrizový nástroj s velmi rychlou návratností vložených prostředků, používaný ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích.

EGAP svou činností plní roli tzv. ECA (Export Credit Agency), jež se řídí souborem pravidel OECD a EU omezujících státní podporu exportu jen na produkty a teritoria, v nichž komerční úvěrové pojišťovny nemají zájem působit, tedy především na střednědobé a dlouhodobé exportní úvěry a na riziková teritoria. Tato pravidla rovněž zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí nemohou konkurovat rozsahem státní podpory, ale výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb.

EGAP dnes svými pojistnými produkty pokrývá kompletní spektrum potřeb vývozců i jejich financujících bank. Nabídka se za 18 let od založení EGAP průběžně rozšiřovala a dnes obsahuje, kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů, což jsou typické produkty státních úvěrových pojišťoven, také pojištění úvěrů na předexportní financování výroby a nově i na předexportní financování komercializace výsledků vědy a výzkumu, pojištění investic českých podnikatelů v zahraničí a rovněž úvěrů na jejich financování a také pojištění záruk vystavovaných bankami za české vývozce. EGAP tak svým pojištěním kryje celou škálu rizik, s nimiž se vývozce setkává při přípravě a realizaci vývozního kontraktu.

Pojištění EGAP se státní podporou je pro vývozce významné také z hlediska usnadnění přístupu k exportnímu financování, neboť je bankami akceptováno jako plnohodnotné zajištění úvěru, které snižuje bankám náklady na tvorbu rezerv dle bankovní regulatoriky ČNB. Tím v konečném důsledku umožňuje vývozcům úspěšně konkurovat zahraničním firmám i podmínkami financování s pojištěním nabízenými společně s nabídkou zboží a služeb. EGAP tak nezpochybnitelně pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost českých vývozců na mezinárodních trzích.Česká exportní banka

Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce vlastněná státem a určená k podpoře vývozu. Vznikla v roce 1995. Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je podporovat vývozce, především financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem spojených. ČEB doplňuje nabídku domácí bankovní soustavy o financování vývozních operací vyžadujících dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Česká exportní banka představuje v rámci tuzemského bankovního systému jednu z mála výjimek mezi bankovními domy, neboť výrazně prosperuje i v období globální hospodářské krize. Jen během roku 2010 zaznamenala třicetiprocentní nárůst bilanční sumy. V polovině roku 2009 banka vykazovala aktiva, tedy především úvěry, za 47 miliard korun, na podzim roku 2010 se již pohybovala nad úrovní 60 miliard a během roku 2011 očekává další posílení své pozice.

Česká exportní banka tím jen dokazuje smysl své existence a aktivně plní poslání, jímž je financovat vývoz do zemí s vyšším a vysokým teritoriálním rizikem. Tyto země se totiž výrazně lépe než vyspělé státy dokázaly vyrovnat s dopady finanční krize, jejímiž příznaky ve vyspělých státech jsou jen pomalu se obnovující poptávka po zboží především dlouhodobé spotřeby, kterou navíc brzdí vysoká nezaměstnanost a opatření vlád přijímaná za účelem snížení deficitů veřejných financí.

ČEB si plně uvědomila současnou situaci, kdy se stále výrazněji mění exportní orientace tradičních českých průmyslových odvětví zaměřených na produkci investiční povahy, s níž bez zajištěného středně a dlouhodobého financování nelze na zahraničních trzích uspět. Nabídka státní podpory směřuje ale v rostoucí míře také ke středním a menším českým vývozcům.

Nejrůznější formy finanční pomoci mohou české firmy využít nejlépe právě při vývozu do zemí s vyšším teritoriálním rizikem nebo při vývozu zboží investiční povahy. Potenciálními odbytišti takového zboží jsou především země mimo Evropskou unii, tedy tradiční historické destinace, kde toto zboží nacházelo své kupce již v minulosti, má tam dosud vysokou reputaci a přichází doba jeho fyzického dožití, tedy příležitost pro obnovu nebo rozšíření již vybudovaných kapacit.Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. Představuje hlavní entitu finanční skupiny ČSOB a sama je 100% ovládána společností KBC Group. ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům a korporátním a institucionálním klientům. ČSOB nabízí současně se svými produkty a službami i ucelenou nabídku produktů a služeb celé skupiny ČSOB.

ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví poskytuje tuzemským společnostem s obratem nad 300 miliónů korun ročně, společnostem, jež jsou součástí mezinárodních korporací, a vybraným institucionálním klientům komplexní, na míru šité finanční a poradenské služby, založené na profesionalitě a individuálním přístupu. Osvědčené zahraniční know-how spolu s detailní znalostí domácího prostředí představuje spolu s unikátní kombinací finančních služeb a produktů pohodlné a spolehlivé řešení všech finančních potřeb korporátních klientů. Ty zahrnují jak tradiční produkty platebního styku a firemního financování, tak nejsofistikovanější inovativní řešení vhodná pro řízení firemních rizik a investice velkého rozsahu, jejichž nabídka řadí ČSOB na čelo domácího trhu. Ve všech případech jde o klientsky vstřícné produkty s evropským know-how a kvalitou, které klientům zabezpečí maximálně efektivní ošetření jejich potřeb a rizik.

Společenská odpovědnost skupiny ČSOB je jedním ze základních kamenů firemní filozofie a je nedílnou součástí jejího podnikání. ČSOB pociťuje odpovědnost nejenom za svěřené prostředky, ale i za společnost, v níž podniká. Klienti, spotřebitelé, okolí i zaměstnanci jsou důležitými partnery, a proto je společenská odpovědnost ČSOB dlouhodobou investicí do udržitelné budoucnosti a vypovídá o způsobu myšlení a chování a o celkovém přístupu ČSOB k podnikání. O tom svědčí i řada získaných ocenění, které ČSOB za společenskou odpovědnost získala.
Havel, Holásek & Partners

Havel, Holásek & Partners

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 170 právníků, několika desítek studentů právnických fakult, a celkem tedy s více než 500 spolupracovníky, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou a zároveň největší nezávislou kanceláří ve střední Evropě.

Mezi klienty kanceláře patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 7 společností z Czech Top 10. Kancelář má v současné době více než 1000 klientů.

Kancelář poskytuje komplexní právní poradenství a související daňové služby českým a slovenským klientům, ale i mezinárodním společnostem působícím na území České a Slovenské republiky a v zahraničí, nejen v oblasti mezinárodních fúzí a akvizic, ale i při vytváření mezinárodních struktur, expanzi na zahraniční trhy, exportu zboží, služeb či investičních celků exportního a projektového financování a pojištění v mezinárodních sporech.

Služby kanceláře jsou v mezinárodním dosahu plně srovnatelné s nejlepšími mezinárodními právnickými firmami, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek. Kancelář jako nezávislá česko-slovenská právnická firma při transakcích přesahujících hranice České a Slovenské republiky úzce spolupracuje na mezinárodních projektech s řadou špičkových mezinárodních a zahraničních právnických firem v Evropě, Asii, Americe, Africe i Austrálii, avšak bez exkluzivního vztahu s kteroukoli z nich.

Kancelář je součástí tří z deseti nejprestižnějších mezinárodních právnických sítí: World Law Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují celkově více než 250 předních právnických firem po celém světě a má tak nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenském advokátní kanceláře. Klienti tak mají přístup ke světovým i lokálním znalostem a odbornosti prostřednictvím více než 30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích.

aktuality:

12.12.2016

Tisková zpráva k výsledkům 22.ročníku soutěže

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
27.10.2016

Prodloužení termínu pro příhlášky

Termín pro přihlášení do 22. ročníku soutěže Exportér roku byl mimořádně prodloužen do 4.11.2016
10.10.2016

Přihlášky do soutěže ER 2016

Zahájení přijímání přihlášek do soutěže ER 2016 od 10.10.2016 do 27.10.2016. V případě, že byste měli problém s termínem nebo údaji, prosím, kontaktujte nás.
» výpis aktualit

kontakt:

info@exporterroku.com

Exportér roku
Střední podnikatelský stav, z.s.
Freyova 27
190 00 Praha 9
tel.: 734 510 844


Hospodářská komora České republiky


soutěž se koná
pod záštitou
Hospodářské komory
České republiky.

Hlavní partner


Rozhodčí soud

Partner


Bisnode


Partneři kategorie

ČSOB

 

 

Česká exportní banka

 

 

EGAP

 


Havel, Holásek & Partners